Befejeződött három budapesti önkormányzat ÁSZ-utóellenőrzése

 

Az Állami Számvevőszék befejezte Budapest VIII., XV., valamint XVI. kerületi önkormányzatainak utóellenőrzéseit, amelyek a korábbi ellenőrzések javaslatainak hasznosítására készített intézkedési tervek végrehajtását értékelték. Az ÁSZ megállapította, hogy a XVI. kerületi önkormányzat az intézkedési tervében vállalt feladatai egészét, míg a VIII. kerületi önkormányzat a feladatok jelentős részét végrehajtotta, azonban a XV. kerületi önkormányzat feladatai jelentős részét nem teljesítette, így utóbbinál nem volt biztosított a közpénzekkel való felelős, elszámoltatható, átlátható és szabályszerű gazdálkodás.

Az Állami Számvevőszék a honlapján közölt írásban azt közölte: kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. -Mint írták, a rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

XVI. kerület: sikeresen kiküszöbölte a hibákat az önkormányzat

Jelentésében az ÁSZ felidézte, a XVI. kerületi önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályszerűségét 2009. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizték. A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése érdekében a képviselő-testület akkor intézkedési tervet fogadott el. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Ennek kapcsán leírták: az utóellenőrzés megállapította, hogy a jegyző határidőben gondoskodott a vagyonkimutatás módosításáról, a jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálta a számviteli politikát, a mellékletét képező leltározási szabályzatot, illetve a szabályzatnak megfelelően került sor a teljes körű ingatlanleltárra. A jegyző által jóváhagyott belső kontroll kézikönyv tartalmazta a monitoringra és a külső ellenőrzésekre, valamint azok nyilvántartására vonatkozó előírásokat. A magatartási és eljárási szabályokat is tartalmazó etikai kódex elfogadására határidőn túl került sor. A polgármester határidőn túl terjesztette elő javaslatát a Civil Házak működésének jogszerű biztosítására és fenntartására, a civil szervezetek támogatására.

A XVI. kerületi utóellenőrzés dokumentuma. Kép: ÁSZ

A XVI. kerületi utóellenőrzés dokumentuma. Kép: ÁSZ

Kiemelték, a jegyző által jóváhagyott, a 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv tartalmazta a kockázati tényezőket és értékelésüket. A 2014. évi belső ellenőrzési terv – a jogszabályi előírásokkal összhangban – a stratégiai ellenőrzési terven és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapult. Az önkormányzat a belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartását a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően vezette, illetve megkezdte a külső ellenőrzések nyilvántartásának vezetését. A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról nem vezette a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást.

Az ÁSZ szerint a főváros XVI. kerületi önkormányzatának vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozottsága és annak működése biztosította a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást.

XV. Kerület: maradtak hiányosságok

A XV. kerület, azaz Rákospalota, Pestújhely, Újpalota vagyongazdálkodásának szabályszerűségét az ÁSZ 2009. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte – idézték fel az www.aszhirportal.hu-n olvasható cikkben. A nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 15 feladatot határozott meg intézkedési tervében. A most lezárult utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e. Az utóellenőrzés a 2014. október 22. és 2017. október 16. közötti időszakra terjedt ki.

Az önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott 15 feladatból egyet határidőben, egyet határidőn túl, hármat részben hajtott végre, valamint 10 feladatot nem hajtott végre.

A XV. kerületi utóellenőrzés dokumentuma. Kép: ÁSZ

A XV. kerületi utóellenőrzés dokumentuma. Kép: ÁSZ

Mint megállapították, az önkormányzat nem biztosította a vagyongazdálkodás szabályozott működését, nem gondoskodtak a vagyonkimutatás megfelelő elkészítéséről – ugyanis az ÁSZ szerint az elkészített vagyonkimutatás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak -, valamint nem biztosították az ingatlanvagyon-kataszter és a számviteli nyilvántartások egyezőségét és az üzemeltetésre átadott eszközök mérlegfordulónapi leltárral történő alátámasztását. Nem intézkedtek a vizsgálat szerint a behajthatatlan és az elengedett követelések megfelelő könyveléséről, és azok könyvelése nem volt összhangban a jogszabályi előírásokkal.

Nem az intézkedési tervben meghatározott feltételek figyelembevételével került meghatározásra az elkészített felújítási terv és a szükséges előirányzat – állapították meg. Nem fejezték be a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál az analitika és a vagyonkataszter egyeztetése utáni eltérések kivizsgálását. Nem gondoskodtak arról, hogy a Répszolg Kft.-nél elvégezzék a szabályszerű leltározást, selejtezést. Nem intézkedtek a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

Szerintük a részben végrehajtott, valamint a nem végrehajtott feladatok nagy száma azt mutatja, hogy az önkormányzat nem hajtotta végre az intézkedési feladatokat annak érdekében, hogy az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzése során feltárt hiányosságokat és szabálytalanságokat megszüntesse. Mindez azt mutatja, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodásában meglévő hiányosságok miatt továbbra is fennállt a jogszabálysértő állapot. A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról nem vezette a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást.

Ezért az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a szabályszerű feladatellátás érdekében a jogszabálysértő gyakorlat és a feltárt hiányosságok megszüntetése iránt.

VIII. Kerület: elmaradtak feladatok

Felidézték: a VIII. kerület vagyongazdálkodásának szabályszerűségét az ÁSZ 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizték. A nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 15 feladatot határozott meg intézkedési tervében, az ebben foglaltakat a most lezárult utóellenőrzésben vizsgálták, annak érdekében, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e. Az utóellenőrzés a 2015. március 11. és 2017. október 12. közötti időszakra terjedt ki.

Mint megállapították, az önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott 15 feladatból hatot határidőben, egyet határidőn túl, kettőt részben hajtott végre, míg három feladat végrehajtása elmaradt. Két feladat okafogyottá vált, egy végrehajtása pedig nem volt időszerű.

A VIII. kerületi utóellenőrzés dokumentuma. Kép: ÁSZ

A VIII. kerületi utóellenőrzés dokumentuma. Kép: ÁSZ

Határidőben intézkedtek a takarítógépek átruházásával, térítésmentes átadásával kapcsolatos munkajogi felelősség kivizsgálásával kapcsolatban, módosították a vagyongazdálkodási rendeletet, az eszközök és források értékelési szabályzatát. A vagyonkimutatást a vagyongazdálkodási rendeletben előírt tagolásban készítették el. 2014. október 1-jén a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat aktiválta a 2013. évben elvégzett és befejezett felújításokat, az önkormányzat szabályszerűen számolta el a hitelezési veszteségeket. A vállalt határidőn túl fejeződött be az ingatlanok leltározása.

Egy hiányosságot három év alatt szüntettek meg: 2014-2015. években még nem, azonban 2016. évben már biztosította az önkormányzat az ingatlanvagyon-kataszter és a földhivatali nyilvántartások közötti egyezőséget. Megállapították azt is, hogy a beruházási és felújítási kiadások bekerülési értékének meghatározása szabályszerű volt, azonban a számviteli elszámolás dokumentálása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Nem módosították, nem egészítették ki a vagyonkezelési szerződéseket, nem volt szabályszerű a behajthatatlan követelések törlésének dokumentálása.

A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 2015. március 31-ei, jogutód nélküli megszüntetése miatt okafogyottá vált a beruházások, felújítások aktiválására vonatkozó, illetve a képviselő-testület döntése miatt az ingatlanok piaci értéken való értékelésére vonatkozó feladat. Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a szabályszerű feladatellátás érdekében a jogszabálysértő gyakorlat és a feltárt hiányosságok megszüntetése iránt.