Az egyiknek sikerült, a másiknak nem

 

Újabb két társaságot ellenőrzött az Állami Számvevőszék. A Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. pénzügyi-számviteli feladatellátása és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, míg a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. működése, gazdálkodása és vagyongazdálkodása megfelelt az előírásoknak.

Az állami tulajdonú, résztulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú, résztulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. ellenőrzésére is – tájékoztatott a számvevőszék.

ÁSZ _ Eszközgazdálkodási

Illusztráció
(Fotó: Állami Számvevőszék)

A Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt.-t 2013-ban a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap kezeléséből a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-nek átadott nem likvid pénzügyi eszközök kezelésére és eredményes, időtálló befektetésére alapította a vagyonkezelő. A Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. ellenőrzését a mintegy negyvenmilliárd forint értékű – döntően az alapító által apportként rendelkezésre bocsátott értékpapír portfólióból álló – vagyon nagyságrendje indokolta.

A társaság induló vagyona 34,5 milliárd forint – meghatározó részben az apportált értékpapírokból – állt, amely 2016. december 31-re 7,3 milliárd forinttal (21,2 százalékkal) emelkedett. A társaság az ellenőrzött időszakban kezelt vagyonnal nem rendelkezett, árbevételre nem tett szert, hosszú lejáratú kötelezettsége nem keletkezett. A társaság 2015. december 31-től tartozik a kormányzati szektorba besorolt egyéb szervezetek közé. A társaságnak 2016. december 31-ig a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította: az MNV Zrt. a Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. esetében a jogszabályi előírásokkal összhangban kialakította a tulajdonosi joggyakorlás kereteit és szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

 Szabálytalan vagyongazdálkodás

A Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. a jogszabályi előírások és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően alakította ki a pénzügyi-számviteli feladatellátás és a vagyongazdálkodás szabályait, a tevékenysége sajátosságaira is figyelemmel. A pénzügyi-számviteli feladatellátás nem volt szabályszerű, mert a ráfordítások elszámolása során a számviteli bizonylatokra vonatkozó törvényi előírásokat nem érvényesítették, így ezen a területen az elszámoltathatóság nem volt biztosított.

A bevételek elszámolása szabályszerű volt. A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, mert a saját vagyonnyilvántartása – az eszközök bekerülési értékének megállapítása, az értékcsökkenés elszámolása, a befektetett pénzügyi eszközöknél elszámolt értékvesztés indokoltságának bizonylatokkal történő alátámasztása – nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek. A mérlegadatok leltárral történő alátámasztása, a vagyon változását eredményező döntéshozatal a jogszabályokkal, illetve a belső szabályokkal összhangban történt. A társaság teljesítette a jogszabályok és a tulajdonos által előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeket.

Határidőn túl

Az éves beszámolókat az előírások szerint közzétették, a letétbe helyezési kötelezettségnek a 2014-2015-ben a törvényben előírt határidőben, 2016-ban a törvényi határidőn túl tettek eleget. A köztulajdonban álló gazdasági társaságokra előírt közzétételi kötelezettségeket nem teljesítették a vezető tisztségviselőkkel, a felügyelőbizottság tagjaival és a gazdálkodással összefüggő adatok esetében.

A megállapított szabálytalanságokkal összefüggésben az ÁSZ a Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. vezérigazgatójának öt javaslatot fogalmazott meg, amelyre harminc napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

ÁSZ - Corvinus

Illusztráció
(Fotó: Állami Számvevőszék)

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. felett a magyar államot illető tulajdonosi jogokat 2010. június 17-től az MFB Zrt. gyakorolta. A társaság fő tevékenysége az ellenőrzött időszakban 2013. július 10-ig üzletvezetés, majd 2015. március 17-ig egyéb hitelnyújtás, ezt követően vagyonkezelés volt. A változás azzal függött össze, hogy a kormány egy 2014-es határozatában a társaságot jelölte ki a Budapest Bank (BB) Zrt. részvényeinek felvásárlására, amelyre 2015-ben sor került. A Miniszterelnökség jóváhagyásával 2016-ban a társaság 15 százalékos részesedést szerzett az Erste Bank Hungary részvénytársaságban. Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság a Budapest Bank Zrt. feletti tulajdonosi jogait a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyakorolta, a vagyongazdálkodás követelményeit meghatározta, a BB Zrt.-t szabályosan beszámoltatta.

Szabályszerű működés

A társaság szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak, rendelkezett a szabályszerű működés feltételeit megteremtő belső szabályzatokkal, a bevételeket és a ráfordításokat szabályszerűen számolta el. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt, a beszámolók mérlegét leltárral alátámasztotta. Beszámolási, adatszolgáltatási és a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének eleget tett, biztosította működésének átláthatóságát. A társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét az MFB Zrt. szabályszerűen alakította ki, a tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés során hiányosságot nem állapított meg, következésképpen az ellenőrzött szervezetek részére javaslatot sem fogalmazott meg.